ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

LỄ HỒI SẮC

Visits: 8

Khoảng 15h00 ngày 27/4 âl năm Giáp Thìn, các thành viên, hội viên Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam  tề tựu đông đủ, áo dài khăn đống chỉnh tề làm lễ Tôn Vương. Ông Chánh tế ca công thọ (nhận) hàm ấn và gươm lệnh của Hoàng tử trong vở hát bộ “Đường về San Hậu” dâng lên bàn thờ Bà. Xong ông đốt văn xây chầu, phần hát bộ chấm dứt. Sau đó, làm lễ Hồi sắc thỉnh bài vị ông Thoại Ngọc Hầu, bài vị hai phu nhân và bài vị Hội đồng đưa lên long đình, Đoàn đưa sắc có lân dẫn đầu hướng về lăng Thoại Ngọc Hầu để hồi lại các bài vị trên điện thờ .

Hoàng tử đang làm lễ Tôn Vương 

Đoàn hồi sắc đang rời khỏi Miếu Bà về Lăng

Lễ Hồi sắc là lễ sau cùng, kết thúc các nghi cúng theo lệ dân gian trong Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Tin Minh Trang

Ảnh: Sĩ Nguyễn

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.