ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Chức năng – nhiệm vụ

Visits: 173

* Chức năng:

          Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam có chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam theo Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* Nhiệm vụ:

          1. Tham mưu cấp có thẩm quyền công bố các dự án quy hoạch tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam; quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, giám sát nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các dự án đầu tư không đúng quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường.

          2. Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật đối với mỗi ngành nghề kinh doanh; kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác; quản lý hoạt động của hướng dẫn viên du lịch tại điểm, giám sát hoạt động các hướng dẫn viên du lịch của các công ty du lịch có tổ chức đoàn khách tham quan khu du lịch.

          3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lành mạnh định kỳ và thường xuyên thu hút khách du lịch.

          4. Tổ chức Trung tâm Thông tin khách du lịch, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách du lịch; hướng dẫn, giới thiệu với khách du lịch về các điểm tham quan, sản phẩm, dịch vụ du lịch trong khu du lịch; xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn khách tham quan.

          5. Quản lý đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các lễ hội truyền thống thường niên; xây dựng kế hoạch khai thác giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích và quần thể danh lam thắng cảnh trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam gắn với phát triển du lịch.

          6. Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn trong khu du lịch; bảo vệ môi trường, các công trình phục vụ quốc phòng; đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch; bảo vệ lợi ích cộng đồng dân cư địa phương, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

          7. Tổ chức cứu hộ, cứu nạn và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

          8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định pháp luật, theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và theo phân cấp quản lý.

          9. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chương trình quảng bá, xúc tiến cho khu du lịch quốc gia Núi Sam, tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng địa phương tham gia hoạt động du lịch trong khu du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu những giá trị tiêu biểu của di tích, di sản văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể để giữ gìn, tôn tạo và lập hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, cũng như trình tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh trong thời gian tới.

          10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

          11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định.

          12. Thu phí tham quan danh lam thắng cảnh theo quy định pháp luật và các khoản phí, lệ phí khác do cấp có thẩm quyền giao.

          13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

          14. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Văn hoá – Lễ hội

Visits: 34          * VĂN HÓA, LỄ HỘI           – Văn hóa:           Châu Đốc được mệnh danh là thành phố du lịch tâm linh nổi

Xem chi tiết »
No posts found.