ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Quá trình hình thành và phát triển

Visits: 126

           Theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định thành lập Ban quản lý khu di tích văn hoá – lịch sử và du lịch Núi Sam trực thuộc UBND để giúp UNBD thành phố Châu Đốc quản lý hoạt động tại Khu Di tích, Văn hóa, Lịch sử và Du lịch Núi Sam.

           Ban quản lý Khu di tích, văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam thực hiện chức năng trực tiếp quản lý đối với Khu di tích, văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam, tham mưu giúp UBND thành phố Châu Đốc quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách trên địa bàn thuộc quy hoạch đã được phê duyệt, gồm 14 nhiệm vụ, quyền hạn. Hàng năm, căn cứ vào quy chế hoạt động và quy chế phối hợp hoạt động của Ban với các ngành liên quan, Ban chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Theo đó, từ năm 2018, Khu Di tích Văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam được Bộ VHTTDL công nhận trở thành Khu du lịch quốc gia vào ngày 13/07/2018 tại Quyết định 2646/QĐ-BVHTTDL.

           Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2179/QĐ-TTg về việc Thành lập Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Di tích, Văn hóa, Lịch sử và Du lịch Núi Sam thành phố Châu Đốc.


CÁC TIN LIÊN QUAN

Văn hoá – Lễ hội

Visits: 34          * VĂN HÓA, LỄ HỘI           – Văn hóa:           Châu Đốc được mệnh danh là thành phố du lịch tâm linh nổi

Xem chi tiết »
No posts found.