ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Khảo sát vị trí đặt các chốt thu phí tham quan….

Visits: 27

          Thực hiện Công văn số 229/VPUBND-KTTH về việc xây dựng Đề án quản lý và sử dụng phí từ nguồn thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam ngày 17/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang. Ngày 15/02/2023, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam tổ chức cuộc họp và khảo sát vị trí dự kiến đặt các chốt thu phí tham quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Ảnh: Đoàn khảo sát vị trí dự kiến đặt các chốt thu phí – Thu Hồng.

     Đến tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh và UBND thành phố Châu Đốc. Sau khi họp thống nhất, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam sẽ tổng hợp ý kiến gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh An Giang.

Thu Hồng.

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.