ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI SAM

Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật

Visits: 7

       Thực hiện Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh An Giang.

         Chiều ngày 5/4/2024, được sự thống nhất của Lãnh đạo cơ quan, Phòng Tổng hợp Quy hoạch đầu tư và Xây dựng tổ chức “Ngày pháp luật”, qua đó lồng ghép một số nội dung cơ bản liên quan đến công tác phục vụ quản lý và phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của viên chức và người lao động, góp phần hoàn tốt nhiệm vụ của cơ quan, giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự và an toàn xã hội, hạn chế vi phạm pháp luật ở cơ quan, địa bàn, đảm bảo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Phòng Tổng hợp -Quy hoạch đầu tư và Xây dựng

phát biểu khai mạc Hội nghị tuyên truyền Ngày pháp luật

        Tại hội nghị đã triển khai cho viên chức và người lao động Ban quản lý Khu du lịch về các chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước và các văn bản mới liên quan trực tiếp đến đời sống như: Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Du lịch năm 2017; Luật Di sản văn hóa năm 2013; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Luật Thi đua khen thưởng năm 2022; Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Giá năm 2023; Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ Quy định mô hình quản lý Khu du lịch quốc gia; Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 8/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí; Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 2646/QĐ-BVHTTDL ngày 13/6/2018 của Bộ văn hóa về công nhận Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang; Quyết định số 2179/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang; Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2024… Đây là các Luật liên quan mật thiết đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và điều chỉnh nhiều lĩnh vực đời sống nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền Ngày pháp luật

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền Ngày pháp luật

         Thực hiện “Ngày Pháp luật” cũng là để nhắc nhở, giáo dục viên chức, người lao động tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và viên chức, người lao động nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị và chấp hành nghiêm pháp luật nơi cư trú.

Thiện Nhân

CÁC TIN LIÊN QUAN
No posts found.