Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thanh Kỳ, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khẳng định vị trí, vai trò của Ban chỉ huy Quân sự cũng như lực lượng tự vệ tại đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung mà đơn vị cần tập trung thực hiện thời gian tới như: Cần quán triệt các văn bản, tập huấn kiến thức về quốc phòng, an ninh, Luật Dân quân tự vệ; phối hợp Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc xây dựng các hệ thống văn kiện và kế hoạch về Dân quân Tự vệ để đảm bảo trong quá trình hoạt động; tập huấn, huấn luyện đầy đủ nội dung; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực cơ quan, đơn vị…

Được biết, tính đến nay, toàn tỉnh An Giang đã xây dựng được 67 Ban chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cấp huyện; lực lượng tự vệ cơ quan chiếm 13,61% so với tổng số dân quân tự vệ toàn tỉnh.

Việc thành lập Ban chỉ huy Quân sự Ban quản lý khu Du lịch Quốc gia Núi Sam sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương, cơ sở…

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG